Avis legal

1 En virtut del cumpliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, li informem: LÍNIES DESPATX TÈCNIC, SL (a partir d’ara l’empresa), amb domicili al Carrer Enforcadores d’Alls, 14 (17820) Banyoles, Número d’Identificació Fiscal B17975962, és titular de la pàgina www.plaseguretat.online. Per qualsevol consulta relacionada amb els serveis pot posar-se en contacte amb l’empresa en el domicili indicat anteriorment.
2 Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que la componen són de titularitat de l’empresa, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
3 Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web www.plaseguretat.online, (d’ara en endavant la Web) que l’empresa. posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entedràn acceptades pel sol fet d’usar aquests serveis.
4  S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la Web només i exclusivament segons les condicions:
◦ Que sigui compatible amb la finalitat de la Web.
◦ Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament el seu ús amb finalitats comercials o per la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
◦ Que cap dels continguts relacionats amb la Web siguin modificats en cap forma.
◦ Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d’imatges que l’acompanyen.
5 L’EMPRESAes reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació que la Web conté, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.
6 L’EMPRESA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. L’EMPRESA durà a terme, sempre que no hi hagi causes que ho fagin impossible o de difícil execució, i tant aviat com tingui notícies dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles labors dedicades a resoldre els errors, reestablir la comunicació i actualitzar els continguts.
7 Tant l’accès a la Web com ús sense consentiment que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de la exclusiva responsabilitat de qui la fa. L’EMPRESA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar-se d’aquest accés o ús. L’EMPRESAno es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produïr ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de:
◦ La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la Web;
◦ Un mal funcionament del navegador;
◦ De l’ús de versions no actualitzades del mateix.
8 L’EMPRESAno assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats a la Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produïr alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari), en els documents o fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol mena causats a l’usuari per aquest motiu. En el cas de que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client  o un tercer susceptible d’indemnització, i en particular consisteixin en:
◦ Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
◦ Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
◦ Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
◦ Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.
9 Haurà de notificar-lo a L’EMPRESA a l’adreça de correu electrònic info@plaseguretat.online
10 La utilització no autoritzada de la informació que la Web conté, la seva revenda, així com la lesió dels drets de la propietat intel·lecutal o industrial de L’EMPRESA donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
11  Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament exclosos els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web, a favor de tercers no autoritzats.
12  L’EMPRESA i l’usuari, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per qualsevol controversia que pugui derivar-se de l’accés, o ús de la Web. En el cas de que l’usuari tingui el seu domincili fora d’Espanya, l’Empresa i l’usuari es sotmeten, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de GIRONA (Espanya).